Locations

Henry Ford Hospital
2799 W Grand Blvd
Otolaryngology, K 8
Detroit, MI 48202
Henry Ford West Bloomfield Hospital
6777 W Maple Rd
Otolaryngology
West Bloomfield, MI 48322

Hospital Privileges

  • Henry Ford Hospital
  • Henry Ford West Bloomfield Hospital