Test Languages

Tagline text

English

Henry Ford Health complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Let the health care team know if you need an interpreter. Henry Ford Health provides language assistance services free of charge. For questions or additional information, email CommunicationAccess@hfhs.org

Español

Henry Ford Health cumple con las leyes federales vigentes de derechos civiles y no discrimina con base en la raza, el color, el país de origen, la edad, la discapacidad o el sexo. Informe al equipo de atención médica si necesita un intérprete. Henry Ford Health ofrece servicios de asistencia de idioma sin costo alguno. Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, envíe un correo electrónico a CommunicationAccess@hfhs.org

العربية

يمتثل نظام Henry Ford Health لقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية السارية ولا يُميِّز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو السن أو الإعاقة أو الجنس. يُرجى إخبار فريق الرعاية الصحية إذا كنت تحتاج إلى مترجم فوري. يوفر نظام Henry Ford Health خدمات المساعدة اللغوية مجانًا. للاستفسارات أو المعلومات الإضافية، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى CommunicationAccess@hfhs.org

বাংলা

Henry Ford Health ফেডারেল নাগরিক অধিকার আইন মেনে চলে এবং জাতি, বর্ণ, জাতীয় উত্পত্তি, বয়স, প্রতিবন্ধকতা বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য করে না। আপনার কোনো দোভাষীর প্রয়োজন থাকলে তা হেল্থ কেয়ার টিমকে জানান। Henry Ford Health বিনামূল্যে দোভাষী সহায়তা প্রদান করে। প্রশ্ন ও অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এখানে ইমেল করুন: CommunicationAccess@hfhs.org

Deutsch

Das Henry Ford Health erfüllt die geltenden amerikanischen Bürgerrechtsgesetze und nimmt keinerlei Diskriminierung bezüglich Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht vor. Teilen Sie dem Gesundheitsteam bitte mit, wenn Sie einen Dolmetscher benötigen. Das Henry Ford Health stellt für Sie kostenlos Sprachassistenzdienste zur Verfügung. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an CommunicationAccess@hfhs.org

中文

Henry Ford Health 遵守适用的联邦民权法,不因种族、肤色、国籍、年龄、残疾或性别而歧视他人。 如果您需要口译员服务,请告诉健康护理团队。Henry Ford Health 提供免费的语言服务。如有疑问或需了解更多信息,请发送电子邮件至 CommunicationAccess@hfhs.org

中文

Henry Ford Health 遵守相關的聯邦人權法律,不得基於種族、膚色、國籍、年齡、殘障或性別而有所歧視。 如果您需要口譯人員,請告知健康照護團隊。Henry Ford Health 免費提供語言協助。如有問題或需要其他的資訊,請寄送電子郵件至 CommunicationAccess@hfhs.org

Français

Henry Ford Health respecte la législation fédérale en vigueur en termes de droits civils et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur, le pays d’origine, l’âge, le handicap ou le sexe. Signalez au personnel si vous avez besoin d’un interprète. Henry Ford Health offre un service d’assistance linguistique gratuit. Pour toute question ou information complémentaire, envoyez un e-mail à CommunicationAccess@hfhs.org

ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ

ܣܘܼܣܬܝ݂ܡܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܹܢܪܝ݂ ܦ̮ܘܿܪܕ (Henry Ford Health) ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܦ̮ܹܕܪ̈ܵܠܵܝܹܐ ܘܠܹܐ ܡܲܬܸܒ݂ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܗܡܵܐ، ܪܲܢܓܵܐ، ܐܲܨܠܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ، ܥܘܼܡܪܵܐ، ܡܥܲܘܟܘܼܬܵܐ ܐܵܘ ܓܸܢܣܵܐ. ܡܲܕܥܘܿܢ ܩܵܐ ܝܲܗܠܵܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܐܹܢ ܣܢܝ݂ܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ. ܣܘܼܣܬܝ݂ܡܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܹܢܪܝ݂ ܦ̮ܘܿܪܕ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝ݂ܬ. ܐܹܢ ܐܝ݂ܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘ݂ܩܵܪܹܐ ܐܵܘ ܣܢܝ݂ܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܡܲܦܠܸܚܘ݂ܢ ܐܝ݂ܡܵܝܠ CommunicationAccess@hfhs.org

Polski

Henry Ford Health zapewnia zgodność z obowiązującymi federalnymi prawami cywilnymi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność lub płeć. Należy powiadomić zespół ds. opieki zdrowotnej w razie konieczności skorzystania z usług tłumacza. Henry Ford Health zapewnia bezpłatne usługi tłumaczeniowe. W przypadku pytań lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji należy wysłać wiadomość e-mail na adres CommunicationAccess@hfhs.org.

Shqip

«Henry Ford Health» vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile në fuqi dhe nuk diskriminon në bazë të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, aftësisë së kufizuar apo gjinisë. Kontaktoni ekipin e kujdesit shëndetësor nëse ju nevojitet një përkthyes. «Henry Ford Health» ofron shërbime ndihme gjuhësore pa pagesë. Për pyetje ose informacione të tjera, dërgoni email në adresën CommunicationAccess@hfhs.org

Italiano

Henry Ford Health rispetta tutte le leggi federali sui diritti civili e non opera discriminazioni in base a razza, colore della pelle, nazionalità, età, disabilità e genere di appartenenza. Se avete bisogno di un interprete, informate i vostri responsabili dell’assistenza sanitaria. Henry Ford Health offre un servizio di assistenza linguistica gratuito. Per domande o per ulteriori informazioni, inviate un’e-mail all’indirizzo CommunicationAccess@hfhs.org

Tagalog

Ang Henry Ford Health ay sumusunod sa naaangkop na mga Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ipaalam sa pangkat ng pangangalagang pangkalusugan kung kailangan mo ng isang interpreter. Ang Henry Ford Health ay nagbibigay ng walang bayad na mga serbisyo para sa tulong sa wika. Para sa mga tanong o karagdagang impormasyon, mag-email sa CommunicationAccess@hfhs.org

हिंदी

Henry Ford Health लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का अनुपालन करता है और यह जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, अक्षमता या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। अगर आपको किसी व्याख्याकार की आवश्यकता हो, तो स्वास्थ्य देखभाल टीम को इसके बारे में बताएँ। Henry Ford Health निःशुल्क भाषा सहायता सेवाएँ प्रदान करता है। प्रश्न या अतिरिक्त जानकारी के लिए CommunicationAccess@hfhs.org पर ईमेल करें

한국어

Henry Ford Health은 해당 연방 민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애, 또는 성별에 근거하여 차별하지 않습니다. 통역이 필요한 경우 의료진에게 알려 주시기 바랍니다. Henry Ford Health은 무료 언어 지원을 제공합니다. 질문이나 추가 정보가 필요한 경우, CommunicationAccess@hfhs.org로 이메일을 보내 주십시오.

Tiếng Việt

Henry Ford Health tuân thủ các luật về quyền công dân Liên Bang và không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, hoặc giới tính. Vui lòng cho đội ngũ chăm sóc y tế biết nếu quý vị cần thông dịch viên. Henry Ford Health cung cấp miễn phí các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, xin email đến CommunicationAccess@hfhs.org

日本語

英文<英文の箇所に翻訳された言語を挿入してください>Henry Ford Healthは準拠する連邦公民権法を順守しており、民族、人種、国籍、年齢、障害、または性別により差別することはありません。 通訳が必要な場合にはその旨をヘルスケアチームにお知らせください。Henry Ford Healthは無料にて通訳アシスタントサービスを提供しています。不明な点やその他の追加情報についてはCommunicationAccess@hfhs.orgまでメールにてご連絡ください。

Русский язык

Система здравоохранения Henry Ford Health соблюдает действующее федеральное законодательство в области защиты прав человека и не допускает дискриминации по таким признакам, как раса, цвет кожи, национальность, возраст, ограниченные возможности или пол. Если Вам требуется переводчик, сообщите об этом членам команды, предоставляющей Вам медицинское обслуживание. Система здравоохранения Henry Ford Health предоставляет услуги переводчика бесплатно. Если у Вас есть вопросы или Вам требуется дополнительная информация, пишите нам на электронную почту CommunicationAccess@hfhs.org

Srpski

Hentry Ford Health System pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, nacionalnog porekla, godina starosti, invaliditeta ili pola. Ako vam je potreban tumač, obavestite o tome tim zdravstvene nege. Hentry Ford Health System pruža besplatne jezičke usluge. Odgovore na pitanja ili dodatne informacije zatražite preko adrese e-pošte CommunicationAccess@hfhs.org

Македонски

Henry Ford Health е усогласен со важечките сојузни закони за граѓански права и не врши дискриминација врз основа на расата, бојата на кожата, националното потекло, возраста, инвалидноста или полот. Известете ги здравствените работници ако ви треба преведувач. Henry Ford Health обезбедува бесплатни услуги за јазична помош. За прашања или дополнителни информации, пратете е-пошта на CommunicationAccess@hfhs.org

اردو

ہینری فورڈ ہیلتھ سسٹم (Henry Ford Health) قابل اطلاق وفاقی شہری حقوق کے قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور نسل، رنگ، قومی نژاد، عمر، معذوری، یا جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتا ہے- اگر آپ کو مترجم کی ضرورت ہے تو صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کو بتائیں- ہینری فورڈ ہیلتھ سسٹم بلا معاوضہ زبان کی مدد کی خدمات فراہم کرتا ہے- سوالات یا مزید معلومات کے لیے CommunicationAccess@hfhs.org پر ای میل کریں -

Română

Henry Ford Health respectă legile federale aplicabile cu privire la drepturile civile și nu face discriminări pe bază de rasă, culoare, naționalitate, vârstă, dizabilități sau sex. Informați echipa medicală dacă aveți nevoie de un interpret. Henry Ford Health oferă gratuit servicii de asistență lingvistică. Dacă doriți să adresați întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare, trimiteți un e-mail la CommunicationAccess@hfhs.org

X

Cookie Consent

We use cookies to improve your web experience. By using this site, you agree to our Terms of Use. Read our Internet Privacy Statement to learn what information we collect and how we use it.

Accept All Cookies