Shqip

«Henry Ford Health» vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile në fuqi dhe nuk diskriminon në bazë të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, aftësisë së kufizuar apo gjinisë. Kontaktoni ekipin e kujdesit shëndetësor nëse ju nevojitet një përkthyes. «Henry Ford Health» ofron shërbime ndihme gjuhësore pa pagesë. Për pyetje ose informacione të tjera, dërgoni email në adresën CommunicationAccess@hfhs.org

Take the next step

Let us help you schedule an appointment, call (800) 436-7936.

X

Cookie Consent

We use cookies to improve your web experience. By using this site, you agree to our Terms of Use. Read our Internet Privacy Statement to learn what information we collect and how we use it.

Accept All Cookies