Tagalog

Ang Henry Ford Health System ay sumusunod sa naaangkop na mga Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ipaalam sa pangkat ng pangangalagang pangkalusugan kung kailangan mo ng isang interpreter. Ang Henry Ford Health System ay nagbibigay ng walang bayad na mga serbisyo para sa tulong sa wika. Para sa mga tanong o karagdagang impormasyon, mag-email sa [email protected]

Take the next step
Let us help you schedule an appointment.

Schedule Appointment Online

Please call 911 if you have an emergency or urgent medical question.

If you are having symptoms of COVID-19, for your safety, please select a MyChart video visit on demand or call your primary care provider. For symptoms of COVID-19, please visit our website www.henryford.com/coronavirus.

Henry Ford Health System is committed to ensuring our Deaf or hard-of-hearing patients and visitors have equal access to all services. We provide the appropriate auxiliary aids and services, including qualified sign language interpreters, TTYs and other assistive listening devices, at no cost. To request assistance, call 313-916-1896 or email [email protected].

Schedule Appointment for