Tagalog

Ang Henry Ford Health ay sumusunod sa naaangkop na mga Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ipaalam sa pangkat ng pangangalagang pangkalusugan kung kailangan mo ng isang interpreter. Ang Henry Ford Health ay nagbibigay ng walang bayad na mga serbisyo para sa tulong sa wika. Para sa mga tanong o karagdagang impormasyon, mag-email sa [email protected]

Take the Next Step

Contact us to schedule an appointment, call (800) 436-7936.

Schedule Appointment Online

Please call 911 if you have an emergency or urgent medical question.

Already a Henry Ford patient?
For the best experience, existing Henry Ford patients can request and self-schedule appointments through Henry Ford MyChart.

Henry Ford Health is committed to ensuring our Deaf or hard-of-hearing patients and visitors have equal access to all services. We provide the appropriate auxiliary aids and services, including qualified sign language interpreters, TTYs and other assistive listening devices, at no cost. To request assistance, call 313-916-1896 or email [email protected].

Schedule Appointment for