Shqip

«Henry Ford Health System» vepron në përputhje me ligjet e zbatueshme federale të të drejtave civile në fuqi dhe nuk diskriminon në bazë të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, aftësisë së kufizuar apo gjinisë. Kontaktoni ekipin e kujdesit shëndetësor nëse ju nevojitet një përkthyes. «Henry Ford Health System» ofron shërbime ndihme gjuhësore pa pagesë. Për pyetje ose informacione të tjera, dërgoni email në adresën CommunicationAccess@hfhs.org