ܐܝܪܘܬܐ

ܐܡܝܚܠ ܐܹܢܘܢܩܠ ܗܠܝ ܐܡܠܫܒ (Henry Ford Health System) ܕܪܘܦ ܝܪܢܗܕ ܐܢܡܠܘܚܕ ܐܡܝܬܣܘܣ
،ܐܪܡܘܥ ،ܐܝܢܬܡܘܐ ܠܨܐ ،ܐܓܢܪ ،ܐܡܗܘܛ ܠܥ ܐܝܢܒ ܐܝܢܘܫܪܘܦ ܒܬܡ ܠܘ ܐܝܠܵܪܕܹܦ ܐܹܝܢܝܕܡ ܐܹܩܕܙܕ
.ܐܣܢܓ ܘܐ ܐܬܘܟܘܥܡ

ܐܢܡܠܘܚܕ ܐܡܝܬܣܘܣ .ܐܢܡܓܪܬܡ ܕܚܠ ܢܘܬܝ ܐܩܝܢܣ ܢܐ ܐܢܡܠܘܚܠ ܠܒܕ ܐܬܡܣܡܕ ܠܗܝ ܐܩ ܢܘܥܕܡ
ܢܘܬܝ ܐܩܝܢܣ ܘܐ ܐܪܩܘܒ ܢܘܟܘܠܬܝܐ ܢܐ .ܬܝܐܢܓܡ ܐܢܫܠܕ ܐܬܪܝܗܕ ܐܹܬܡܠܚ ܒܪܩܡ ܐܟ ܕܪܘܦ ܝܪܢܗܕ
CommunicationAccess@hfhs.org ܠܝܡܝܐ ܢܘܚܠܦܡ ،ܐܬܢܕܘܙ ܐܬܘܢܥܕܘܡܠ