Македонски

Henry Ford Health System е усогласен со важечките сојузни закони за граѓански права и не врши дискриминација врз основа на расата, бојата на кожата, националното потекло, возраста, инвалидноста или полот. Известете ги здравствените работници ако ви треба преведувач. Henry Ford Health System обезбедува бесплатни услуги за јазична помош. За прашања или дополнителни информации, пратете е-пошта на CommunicationAccess@hfhs.org