Srpski

Hentry Ford Health System pridržava se važećih saveznih zakona o građanskim pravima i ne pravi diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, nacionalnog porekla, godina starosti, invaliditeta ili pola. Ako vam je potreban tumač, obavestite o tome tim zdravstvene nege. Hentry Ford Health System pruža besplatne jezičke usluge. Odgovore na pitanja ili dodatne informacije zatražite preko adrese e-pošte CommunicationAccess@hfhs.org