Tagalog

Ang Henry Ford Health System ay sumusunod sa naaangkop na mga Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ipaalam sa pangkat ng pangangalagang pangkalusugan kung kailangan mo ng isang interpreter. Ang Henry Ford Health System ay nagbibigay ng walang bayad na mga serbisyo para sa tulong sa wika. Para sa mga tanong o karagdagang impormasyon, mag-email sa CommunicationAccess@hfhs.org