Tagalog

Ang Henry Ford Health System ay sumusunod sa naaangkop na mga Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ipaalam sa pangkat ng pangangalagang pangkalusugan kung kailangan mo ng isang interpreter. Ang Henry Ford Health System ay nagbibigay ng walang bayad na mga serbisyo para sa tulong sa wika. Para sa mga tanong o karagdagang impormasyon, mag-email sa CommunicationAccess@hfhs.org

Schedule Appointment Online

If you are having an emergency, call 911 or go to your nearest emergency room. Please do not utilize this scheduling feature for urgent medical situations.

Henry Ford Health System is committed to ensuring our Deaf or hard-of-hearing patients and visitors have equal access to all services. We provide the appropriate auxiliary aids and services, including qualified sign language interpreters, TTYs and other assistive listening devices, at no cost. To request assistance, call 313-916-1896 or email CommunicationAccess@hfhs.org.

If you have traveled to China, Iran, Italy, Japan or South Korea in the last 14 days or been in close contact with someone suspected to have the COVID-19 (Coronavirus), please contact our nurse line @ 313- 874-7500 prior to scheduling.

Schedule Appointment for