Tagalog

Ang Henry Ford Health System ay sumusunod sa naaangkop na mga Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ipaalam sa pangkat ng pangangalagang pangkalusugan kung kailangan mo ng isang interpreter. Ang Henry Ford Health System ay nagbibigay ng walang bayad na mga serbisyo para sa tulong sa wika. Para sa mga tanong o karagdagang impormasyon, mag-email sa CommunicationAccess@hfhs.org

Schedule Appointment Online

** Check with your insurance carrier for coverage limitations.

If you can't find a date/time that works for you please call the provider’s office. Not all appointment types at all locations are available online.

Henry Ford Health System is committed to ensuring our Deaf or hard-of-hearing patients and visitors have equal access to all services. We provide the appropriate auxiliary aids and services, including qualified sign language interpreters, TTYs and other assistive listening devices, at no cost. To request assistance, call 313-916-1896 or email CommunicationAccess@hfhs.org.

Schedule Appointment for