Tiếng Việt

Henry Ford Health System tuân thủ các luật về quyền công dân Liên Bang và không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, hoặc giới tính. Vui lòng cho đội ngũ chăm sóc y tế biết nếu quý vị cần thông dịch viên. Henry Ford Health System cung cấp miễn phí các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, xin email đến CommunicationAccess@hfhs.org